โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

เกี่ยวกับโรงพยาบาล

โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ยึดถือการให้บริการแบบ “3R”

“Right Diagnosis, Right Treatment At The Right Time”

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ อยู่ในเครือข่ายบริษัท ศิริเวช เมดิคอล จำกัด เป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับทุติยภูมิ ขนาด 150 เตียง
พร้อมด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางและบุคลากรที่มีประสบการณ์ มีเครื่องมือทางการแพทย์รวมทั้งเทคนิคในการจัดการสมัยใหม่
บริการด้านสุขภาพด้วยบริการที่สะดวกรวดเร็ว มีห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ที่ได้มาตรฐานและเข้าร่วมโครงการควบคุมคุณภาพวิเคราะห์ทางเคมีของ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีความแม่นยำอยู่ในอันดับต้นๆ ของประเทศไทย

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่
โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

วิสัยทัศน์

“โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ชุมชนพึ่งได้”

พันธกิจ

1.จัดระบบบริบาลที่ได้มาตรฐาน ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน
2.ลดความเสี่ยงในทุกกระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วย
3.ให้การดูแลรักษาด้วยมาตรฐานการดูแลรักษาที่มีคุณภาพสูง
โดยใช้ Evidence Based Practice ที่เหมาะสม ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ

เข็มมุ่งปี 2560

1.ลดระยะเวลารอคอยทั้งระบบการบริบาล
2.เพิ่มประสิทธิภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
3.เพิ่มศักยภาพศูนย์ไตเทียม ให้เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน
4.เพิ่มศักยภาพการให้การบริบาลผู้ป่วยเด็ก เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น
5.เพิ่มศักยภาพระบบเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง
6.พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
7.พัฒนาวิธีการเก็บข้อมูลสารสนเทศทางคลินิกให้ครอบคลุม และตอบสนองความต้องการการใช้ข้อมูลขององค์กร

นโยบายจากผู้บริหาร

 • เสียงจากผู้บริหาร

  1.พนักงานทุกคนมีความกลมเกลียวกันดุจเป็นครอบครัวราชเวชฯ และมีสิทธิได้รับความสุข
  เฉกเช่นอยู่ในบ้าน(หลังที่2)ของตนเอง ภายใต้หน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อตนเองรวมถึงคนอื่นๆ
  หน่วยงานอื่นๆข้างเคียง ในครอบครัวราชเวช

  2.ทุกคนมีสิทธิได้รับสวัดิการ ที่เหนือกว่ากฎหมายกำหนดและมาตรฐาน เช่น การศึกษาเพิ่มเติม
  ในภาระหน้าที่รับผิดชอบ ด้านการเงิน ฯลฯ

  3.ทุกคนมีความตระหนักในการมีวินัยในการทำงานที่ปลอดภัย ภายใต้การสนับสนุนที่เหมาะสม

  นพ.วีรชาติ เลิศนิธิกุล
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

 • เสียงจากผู้บริหาร

  ถ้าพนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ปัญหาทุกอย่างก็จะแก้ไขได้ การทำงานคนเดียวอาจจะสำเร็จได้
  แต่ต้องใช้เวลามุมมองอาจจะแคบ การทำงานเป็นทีมจับมือกันทำงาน ประสานกันตลอดเวลา จึงจะ
  ไม่สะดุด มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อย่าได้มีความขัดแย้ง ถ้ามี ต้องหาผู้ชี้แนะหาทางออกร่วมกันทุกอย่าง
  ย่อมมีเหตุผลในตัวของมัน ถ้าทำงานเป็นทีมก็จะมีคุณภาพและยั่งยืน ทุกอย่างต้องพึ่งพานวัตกรรม
  ต้องให้บริการอย่างมีคุณค่าจึงจะขับเคลื่อนและแข่งขันกับองค์กรอื่นได้ เพิ่มพูนความรู้ในงานอย่าง
  สม่ำเสมอ ทำงานอย่างมีความสุข องค์กรบรรลุเป้าหมาย ผลก็จะกลับมาหาเราทุกคน องค์กรมีผล
  ประกอบการดี ผู้รับผลประโยชน์คือผู้ถือหุ้นและพนักงาน พนักงานก็จะมีความสุขในการทำงาน

  คุณหัสดิน โปรเทียรณ์
  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

 • เสียงจากผู้บริหาร

  มีทัศนคติที่ดี ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ เห็นแก่ประโยชน์ขององค์กรและทุกคนในที่ทำงาน

  คุณวราภรณ์ ตันรุ่งเรือง
  ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและสนับสนุน

 • เสียงจากผู้บริหาร

  1.การกำกับดูแลประสานงานตามสิทธิการรักษาของผู้รับบริการเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับระบบบริหารของโรงพยาบาล
  เนื่องจากผู้มารับบริการในปัจจุบันมีสิทธิการรักษาหลากหลายรูปแบบ แต่ละวิธีปฏิบัติและรายละเอียดแตกต่างกันโรง
  พยาบาลจึงจัดให้มีทีมงานเพื่อดูแลกำกับสิทธิการรักษาดังกล่าวให้ครบทุกด้าน เพื่ออำนวยความสะดวก ตรวจสอบ
  เอกสารต่างๆให้ถูกต้อง และติดตามผลการรักษาผู้ป่วย แล้วประสานกับทีมแพทย์ของโรงพยาบาลต่อไป

  2.การกำกับดูแลและพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษา รวมถึงการบริหารจัดการของโรงพยาบาลซึ่งเป็นข้อกำหนดทาง
  สาธารณสุขอันจะส่งผลดีต่อคุณภาพของโรงพยาบาลโดยรวม โรงพยาบาลจัดให้มีทีมงานเพื่อกำกับดูแลคุณภาพและ
  พัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ อย่างเคร่งครัด

  นพ.ฉัตรชัย เจริญศรี
  ผู้อำนวยการฝ่ายประสานสิทธิการรักษาและคุณภาพ

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่