โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

เกี่ยวกับโรงพยาบาล

โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ อยู่ในเครือข่ายบริษัท ศิริเวช เมดิคอล จำกัด เป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับทุติยภูมิ ขนาด 150 เตียง
พร้อมด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางและบุคลากรที่มีประสบการณ์ มีเครื่องมือทางการแพทย์รวมทั้งเทคนิคในการจัดการสมัยใหม่
บริการด้านสุขภาพด้วยบริการที่สะดวกรวดเร็ว มีห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ที่ได้มาตรฐานและเข้าร่วมโครงการควบคุมคุณภาพวิเคราะห์ทางเคมีของ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีความแม่นยำอยู่ในอันดับต้นๆ ของประเทศไทย

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่
โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

วิสัยทัศน์

“โรงพยาบาลเอกชนที่มีการรักษาแบบมาตรฐานสากล ให้บริการด้วยความปลอดภัย และประทับใจ”

พันธกิจ

1. พัฒนาประสิทธิภาพการดูแลและการบริการ ให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และ พึงพอใจ
2. พัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัย ภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพที่มีมาตรฐาน
3. พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเชิงรุก
4. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
5. สร้างเสริมสิ่งแวดล้อมในการทำงาน และสิ่งแวดล้อมโดยรอบโรงพยาบาลให้เกิดความปลอดภัย
6. ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโรงพยาบาล

เข็มมุ่งปี 2560

1. ผ่านการตรวจประเมิน Re-accreditation HA
2. ความปลอดภัยทางคลินิกของผู้ป่วย
3. พัฒนาพฤติกรรมบริการ
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลด้าน Specific Clinical Risk

นโยบายจากผู้บริหาร

 • เสียงจากผู้บริหาร

  ถ้าพนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ปัญหาทุกอย่างก็จะแก้ไขได้ การทำงานคนเดียวอาจจะสำเร็จได้
  แต่ต้องใช้เวลามุมมองอาจจะแคบ การทำงานเป็นทีมจับมือกันทำงาน ประสานกันตลอดเวลา จึงจะ
  ไม่สะดุด มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อย่าได้มีความขัดแย้ง ถ้ามี ต้องหาผู้ชี้แนะหาทางออกร่วมกันทุกอย่าง
  ย่อมมีเหตุผลในตัวของมัน ถ้าทำงานเป็นทีมก็จะมีคุณภาพและยั่งยืน ทุกอย่างต้องพึ่งพานวัตกรรม
  ต้องให้บริการอย่างมีคุณค่าจึงจะขับเคลื่อนและแข่งขันกับองค์กรอื่นได้ เพิ่มพูนความรู้ในงานอย่าง
  สม่ำเสมอ ทำงานอย่างมีความสุข องค์กรบรรลุเป้าหมาย ผลก็จะกลับมาหาเราทุกคน องค์กรมีผล
  ประกอบการดี ผู้รับผลประโยชน์คือผู้ถือหุ้นและพนักงาน พนักงานก็จะมีความสุขในการทำงาน

  คุณหัสดิน โปรเทียรณ์
  ผู้อำนวยกาโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

 • เสียงจากผู้บริหาร

  มีทัศนคติที่ดี ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ เห็นแก่ประโยชน์ขององค์กรและทุกคนในที่ทำงาน

  คุณวราภรณ์ ตันรุ่งเรือง
  ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและสนับสนุน

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่