Get Adobe Flash player

โปรโมชั่น


โปรมตรวจสุขภาพนักศึกษา
คลิกดูรายละเอียด >>

Skin Test ทดสอบโรคภูมิแพ้
คลิกดูรายละเอียด >>

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง
คลิกดูรายละเอียด >>

ได้บรรยายให้ความรู้ เรื่อง "โทษของการสูบบุหรี่"

31-05-2017 15:25

31 พฤษภาคม 2560 โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ โดยนายแพทย์ฉัตรชัย เจริญศรี ผู้อำนวยการฝ่ายประสานสิทธิการรักษาและคุณภาพ ได้บรรยายให้ความรู้ เรื่อง "โทษของการสูบบุหรี่" แก่พนักงานโรงแรมแชงกรี-ลา

โครงการอบรม "คุณแม่สมัยใหม่ ใส่ใจลูกรัก"

26-05-2017 14:20

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้จัดโครงการอบรม "คุณแม่สมัยใหม่ ใส่ใจลูกรัก" เพื่อเป็นการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนและหลังคลอดอย่างถูกต้อง โดยในงานมีการให้ความรู้โดยนพ.มังกร สวัสดิ์ สูตินรีเวช และ นพ.ณัฐพนธ์ ตันตรีสุคนธ์ กุมารแพทย์ ภายในงานมีกิจกรรมตอบคำถามพร้อมของรางวัล #rajavejchiangmai #marketingrjh

ให้ความรู้กับประชาชนเรื่อง " ปวดบริเวณส้นเท้า"

26-05-2017 14:19

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นพ.ภาคย์ภูมิ ภูมิเจริญ แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้ให้ความรู้กับประชาชนเรื่อง " ปวดบริเวณส้นเท้า " พร้อมทั้งตอบปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อ ณ. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เชียงหม่ (สวท เชียงใหม่)

ให้ความรู้กับประชาชน เรื่อง "บุหรี่ภัยคุกคามต่อการพัฒนา"

25-05-2017 14:18

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นายแพทย์วีรชาติ เลิศนิธิกุล ผู้อำนวยการ รพ.ราชเวช เชียงใหม่ ให้ความรู้กับประชาชน เรื่อง "บุหรี่ภัยคุกคามต่อการพัฒนา " ในรายการมองเมืองเหนือ โทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (NBT เชีียงใหม่)

Untitled Document

RAJAVEJ CHIANGMAI HOSPITAL