โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

ห้องพักผู้ป่วยใน

อัตราค่าบริการห้องพักผู้ป่วย-ต่อวัน

ประเภทห้องพัก อัตราค่าบริการต่อวัน (บาท)
ห้อง Super Deluxe 4,000
ห้อง Deluxe 3,200
ห้องวีไอพี A (VIP A) 3,000
ห้องวีไอพี B (VIP B) 2,700
ห้องเดี่ยว (SINGLE ROOM) 2,200
ห้องคู่ (TWIN ROOM) 1,000
ห้องรวม 900

หมายเหตุ* ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ราคาข้างต้นเป็นเพียง ค่าห้อง/ค่าอาหาร/ค่าบริการพยาบาล-ต่อวัน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 053-801999


โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่