โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

สมัครงาน


ตำแหน่งว่างงาน

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาล
ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่โรงพยาบาลกำหนด โดยมีรายละเอียดตำแหน่งว่าง และคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้

เอกสารประกอบการสมัครงาน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาเอกสารวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาเอกสารรายงานผลการศึกษา (Transcript)
   จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาเอกสารใบประกอบโรคศิลป์ จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรสมาคมสภาการพยาบาล (ตำแหน่งพยาบาล)
   จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรสภาการพยาบาล (ตำแหน่งพยาบาล)
   จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาใบรับรองผลการเข้ารับราชการทหาร
   กองประจำการ (สด.43) จำนวน 1 ชุด
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
 • สำเนาเอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (ถ้ามี)
   จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาใบอนุญาตขับขี่ (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด

หมายเหตุ

เอกสารทุกอย่าง "กรุณาเซ็นรับรองเสานำถูกต้อง"

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน หากยื่นแล้วไม่สามารถขอคืนได้


โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่