โรคกระดูกพรุนในผู้ชาย

คนส่วนใหญ่ เชื่อว่า โรคกระดูกพรุน เป็นสภาวะที่มีมวลกระดูกและความหนาแน่นของกระดูกลดลง ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในผู้หญิง 80% ของคนที่เป็นโรคที่เป็นผู้หญิง แต่ก็สามารถพบได้ในผู้ชายเช่นกัน ความจริง ในปัจจุบัน ผู้ชายในอเมริกา เป็นโรคนี้ประมาณ 2 ล้านคน และอีกหลายล้านคนเป็นโรคกระดูกบางและคาดว่า ภายในปี 2020 ผู้ชายอเมริกาจะเป็นโรคนี้ถึง 20 ล้านคน โรคกระดูกผุ พบว่า ในผู้หญิงจะเกิดก่อนผู้ชาย และพบเป็นจำนวนมากกว่าผู้ชาย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน แต่เมื่อมีอายุ 50 ปีขึ้นไป พบว่า ผู้ชายและผู้หญิงจะมีความหนาแน่นของกระดูกลดลงเท่า ๆ กัน จึงทำให้มีอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคนี้เท่า ๆ กัน ปัญหาใหญ่ของโรคกระดูกพรุน คือ การเกิดกระดูกหัก ซึ่งเกิดขึ้น 1 ใน 4 ของผู้ชายที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป แต่ในผู้หญิงจะเกิดขึ้น 1 ใน 2 ในทั้งสองเพศ ผลของกระดูกหักในอายุปานกลางหรือสูงอายุ มีผลให้เกิดความเจ็บเรื้อรัง ปัญญาในการเคลื่อนไหว และความสามารถในการช่วยเหลือตนเองลดลง

บทความโดย นายแพทย์สมชาติ ไชยเวช แผนก ศุนย์ตรวจสุขภาพ