บริการฉีดวัคซีนนอกสถานที่

บริการฉีดวัคซีนนอกสถานที่ และพยาบาลประจำองค์กร หรือ งานนอกสถานที่    หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อติดต่อขอใช้บริการพยาบาลและการฉีดวัคซีนนอกสถานที่