โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

 316/1 โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

 โทร: 052-011-999
ต่อ 128-129 (แผนกผู้ป่วยนอก | Out Patient Department)
ต่อ 117 & 777 (Foreign Customers)

contactcenter@rajavejchiangmai.com