อัตราห้องพัก

ประเภทห้องพัก / อัตราค่าบริการต่อวัน (บาท)

ห้องซุปเปอร์ดีลักซ์ห้องดีลักซ์ห้อง VIP Aห้อง VIP Bห้องเดี่ยวอื่น ๆ

ห้อง Super Deluxe

ค่าห้องพัก

2,800 บาท / วัน

ค่าพยาบาล

650 บาท / วัน

อาหาร

350 บาท / วัน

ค่าบริการ

200 บาท / วัน

*เตียงเสริมผู้ป่วยตามสิทธิ์ เงินสด/ทั่วไป และ ประกันชีวิต (ไม่มีส่วนเกิน) 2,600 บาท

ราคารวม 4,000 บาท

ห้องดีลักซ์ – Deluxe

ค่าห้องพัก

2,000 บาท / วัน

ค่าพยาบาล

650 บาท / วัน

อาหาร

350 บาท / วัน

ค่าบริการ

200 บาท / วัน

*เตียงเสริมผู้ป่วยตามสิทธิ์ เงินสด/ทั่วไป และ ประกันชีวิต (ไม่มีส่วนเกิน) 2,200 บาท

ราคารวม 3,200 บาท

ห้อง VIP A

ค่าห้องพัก

1,900 บาท / วัน

ค่าพยาบาล

550 บาท / วัน

อาหาร

350 บาท / วัน

ค่าบริการ

200 บาท / วัน

*เตียงเสริมผู้ป่วยตามสิทธิ์ เงินสด/ทั่วไป และ ประกันชีวิต (ไม่มีส่วนเกิน) 2,200 บาท

ราคารวม 3,000 บาท

ห้อง VIP B

ค่าห้องพัก

1,600 บาท / วัน

ค่าพยาบาล

550 บาท / วัน

อาหาร

350 บาท / วัน

ค่าบริการ

200 บาท / วัน

*เตียงเสริมผู้ป่วยตามสิทธิ์ เงินสด/ทั่วไป และ ประกันชีวิต (ไม่มีส่วนเกิน) 1,900 บาท

ราคารวม 2,700 บาท

ห้องเดี่ยว

ค่าห้องพัก

1,200 บาท / วัน

ค่าพยาบาล

550 บาท / วัน

อาหาร

250 บาท / วัน

ค่าบริการ

200 บาท / วัน

*เตียงเสริมผู้ป่วยตามสิทธิ์ เงินสด/ทั่วไป และ ประกันชีวิต (ไม่มีส่วนเกิน) 1,600 บาท

ราคารวม 2,200 บาท

1. ห้องพิเศษคู่

ค่าห้องพัก

400 บาท / วัน

ค่าพยาบาล

200 บาท / วัน

อาหาร

200 บาท / วัน

ค่าบริการ

200 บาท / วัน

*เตียงเสริมผู้ป่วยตามสิทธิ์ เงินสด/ทั่วไป และ ประกันชีวิต (ไม่มีส่วนเกิน) 1,600 บาท

ราคารวม 1,000 บาท

2. ห้องรวม

ค่าห้องพัก

300 บาท / วัน

ค่าพยาบาล

200 บาท / วัน

อาหาร

200 บาท / วัน

ค่าบริการ

200 บาท / วัน

*ไม่มีบริการเตียงเพิ่ม

ราคารวม 900 บาท

3. ห้องผู้ป่วยหนัก ICU

ค่าห้องพัก

1,600 บาท / วัน

ค่าพยาบาล

800 บาท / วัน

อาหาร

– บาท / วัน

ค่าบริการ

200 บาท / วัน

*ไม่มีบริการเตียงเพิ่ม

ราคารวม 2,600 บาท

4. ห้องรวมเด็กอ่อน NS

ค่าห้องพัก

400 บาท / วัน

ค่าพยาบาล

400 บาท / วัน

อาหาร

– บาท / วัน

ค่าบริการ

200 บาท / วัน

*ไม่มีบริการเตียงเพิ่ม

ราคารวม 1,000 บาท

ห้องสังเกตอาการ ER ชั่วโมงแรก 200 บาท , ชั่วโมงต่อไป 100 บาท ไม่เกิน 6 ชั่วโมง , เตียงเสริม ( สำหรับญาติ ) : คิดเพิ่ม 300 บาทต่อวัน , อาหารต่างประเทศ : คิดเพิ่ม 200 บาทต่อวัน

*การนับระยะเวลาเข้าพัก เริ่มนับตั้งแต่ผู้ป่วยหรือญาติเข้าพักหอผู้ป่วย กรณีอยู่เกินเวลาลงทะเบียนเข้าพักเป็นผู้ป่วยใน คิดราคาค่าห้องพักและค่าบริการเพิ่มเป็น 1 วัน

หมายเหตุ : ค่าบริการเตียงเสริม สำหรับผู้ป่วยเพิ่มอีก 1 ท่าน คิดเฉพาะค่าห้อง 50% ( จากปกติ ) ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ตามสิทธิเดิม ( 1 ห้องเสริมได้เตียงเดียวเท่านั้น ) ส่วนเกินค่าห้องประกันสังคม คิดจากส่วนต่างของค่าห้อง, ค่าอาหาร, ค่าบริการพยาบาล ตามสิทธิ์ค่าห้องประกันสังคม ราคานี้รวมเริ่มใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ( ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า )