โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ เป็นโรงพยาบาลเอกชน ระดับทุติยภูมิขนาด 150 เตียง ได้จดทะเบียนในนามของ บริษัท ศิริเวช เมดิคอล จำกัด เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2540 เป็นต้นมา
โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ 316/1 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
สามารถให้บริการครอบคลุมทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยฉุกเฉิน อีกทั้งยังรับผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม สิทธิ พ.ร.บ. ผู้ป่วยใช้สิทธิประกันสุขภาพ และชำระเงิน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

สานส์จาก นพ. ณรงค์ เลาหวิรภาพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

“ในนามของทีมบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ผมมีความยินดีและภาคภูมิใจในความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในชุมชนของเราในการรับมือกับการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ได้เป็นอย่างดีในตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น การร่วมใจกันสวมหน้ากาก หมั่นล้างมือ เว้นระยะห่าง และรับการฉีดวัคซีนเพื่อลดความรุนแรงของ อาการเจ็บป่วยหากเกิดการติดเชื้อ และผมเชื่อว่า หากเราทุกคนยังคงดูแลตัวเอง และสังคมของ เราด้วยการรักษาสุขอนามัยที่ดีอยู่เสมอ เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีในสักวัน แต่ไม่ว่าจะเกิด อะไรขึ้นในอนาคต โรงพยาบาลราชเวชจะยังคงให้บริการทางการแพทย์กับทุกคนในชุมชมของเราอย่างเต็มกำลังความสามารถ”

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ปี 2562 – 2566

วิสัยทัศน์

“โรงพยาบาลเอกชนที่มีการรักษาแบบมาตรฐานสากล ให้บริการด้วยความปลอดภัย และประทับใจ”

พันธกิจ

 1. พัฒนาประสิทธิภาพการดูแลและการบริการให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และพึงพอใจ
 2. พัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัย ภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพที่มีมาตรฐาน
 3. พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเชิงรุก
 4. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
 5. สร้างเสริมสิ่งแวดล้อมในการทำงาน และสิ่งแวดล้อมโดยรอบโรงพยาบาลให้เกิดความปลอดภัย
 6. ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโรงพยาบาล

เข็มมุ่งปี 2565

 1. สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (2P Safety)
 2. พัฒนาศักยภาพเฉพาะทางเช่น ER, ICU, ไตเทียม, กุมารเวชกรรม
 3. พัฒนาสมรรถนะต้านความเสี่ยงทางด้านคลินิกสำหรับสหสาขาวิชาชีพ
 4. พัมนาการดูแลผู้ป่วยรายโรคที่สำคัญได้แก่ Sepsis, ACS, Ischemic stroke
 5. Resilience หลังสถาการณ์ COVID

ค่านิยม

ให้บริการชั้นนำแบบ “RACHA”

            คำนิยาม

 1. R : Risk Beware รู้และตระหนักเรื่องความเสี่ยง
 2. A : Attitude ทัศนะคติที่ดี
 3. C : Customer Focus มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
 4. H : Happy Human สุขภาพจิต สุขภาพกายดี
 5. A : Ability ใช้มาตรฐานวิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่’

แผนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน

 1. ด้านการบริหารจัดการองค์กร และบริหารจัดการกระบวนการคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ
 2. ด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัย
 3. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ
 4. ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
 5. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านการตลาด

ใบรับรองและประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรรับรองการปฎิบัติงานตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ HA จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) HA 2/004/2564 เพื่อรับรองการปฎิบัติงานตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ เป็นครั้งที่ 5 โดยมีระยะเวลาการรับรองตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. 2564 ถึง 19 ก.พ. 2567

ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานการักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จาก แพทยสภา วันที่ 1 ก.ค. 2561 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2565

ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานห้องปฎิบัติการ ISO 15189: 2012 และ ISO 15190: 2003โดย สำนักมาตรฐานห้องปฎิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข

รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการดีเด่น 5 ปีติดต่อกัน โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

โล่ห์ประกาศเกียรติคุณ Zero Accident Campaign แก่สถานประกอบการที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ จนถึงขั้นหยุดงาน โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ใบรับรองความสามารถของห้องปฎิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ด้วยวิธี Real-time RT-PCR จาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รูปภาพ อาคาร สถานที่

เคาน์เตอร์ลงทะเบียนและประชาสัมพันธ์

เคาน์เตอร์ชำระเงินและห้องจ่ายยา

ห้องตรวจผู้ป่วยนอก (OPD)

ที่นั่งบริเวณคลินิคผู้ป่วยนอก (OPD)