ร่วมงานกับเรา

เอกสารประกอบการสมัครงาน

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาหลักฐานการศึกษา(Transcript,หนังสือรับรองวุฒิ)
 4. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ(ถ้ามี)
 5. สำเนาใบรับรองการทำงาน(ในกรณีที่มีประสบการณ์)
 6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี)
 7. สำเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร(ถ้ามี)
 8. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว

สวัสดิการ

 1. ประกันสังคม
 2. ตรวจสุขภาพประจำปี
 3. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสายตรง
 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 5. ลาพักร้อนสูงสุด 10 วัน/ปี
 6. ปรับเงินเดือนประจำปี/เงินพิเศษประจำปี
 7. ค่าล่วงเวลา
 8. ฝึกอบรมประจำปี

สมัครได้ที่
แผนกบุคคล วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30น. – 16.30น.
โทร. 052-011-999 ต่อ 228,229

Email : recruit@rajavejchiangmai.com